Απολογισμό της νέας διοίκησης της Δημοτικής Μονομετοχικής Εταιρίας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Τον απολογισμό της νέας διοίκησης της Δημοτικής Μονομετοχικής Εταιρίας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., για το πρώτο εξάμηνο της θητείας της, έκανε χθες ο Πρόεδρος της Εταιρίας κ. Νίκος Αγγελάκης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.

Ο απολογισμός έγινε με αφορμή ερώτηση που είχε καταθέσει ο επικεφαλής της παράταξης “Ενεργοί Πολίτες” κ. Ηλίας Λυγερός και με την οποία ζητούσε τα πεπραγμένα των νέων διοικήσεων των δημοτικών επιχειρήσεων και εταιριών για το πρώτο εξάμηνο της θητείας τους.

Επίσης, ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ απάντησε σε σχετική προφορική ερώτηση που είχε υποβάλλει ο κύριος Λυγερός, πριν δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και αφορούσε στο γιατί η ΔΕΠΑΝΑΛ δεν δημοσιεύει τις πράξεις της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, γιατί δεν δημοσιοποιήθηκαν οι έλεγχοι των ορκωτών λογιστών και γιατί δεν έχει γίνει οικονομικός έλεγχος στην εταιρία από Επιτροπή Ελέγχου.

Όσον αφορά στον απολογισμό, ο κύριος Αγγελάκης είπε: 

“Αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι,

Σας κάνω γνωστά τα πεπραγμένα της Μονομετοχικής Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. κατά το διάστημα της θητείας της παρούσας διοίκησης. Σας υπενθυμίζω ό,τι, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ανέλαβε, μετά τις σχετικές τυπικές διαδικασίες, την 1η Οκτωβρίου 2014. 

Σας υπενθυμίζω επίσης ό,τι, σκοποί της ΔΕΠΑΝΑΛ είναι: α) Η διαχείριση του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (πάρκινγκ) απέναντι από την πύλη εισόδου και εξόδου του αεροδρομίου “Νίκος Καζαντζάκης”, β) η  ενοικίαση οκτώ (8) από τα δέκα ακίνητα που της έχει παραχωρήσει ο Δήμος Ηρακλείου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την άσκηση της δραστηριότητάς τους και γ) η συμμετοχή της σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοτικών και δημοσίων έργων, των οποίων ο προϋπολογισμός δεν ξεπερνά τα  750.000 ευρώ.

Ορίστε λοιπόν τι έχουμε κάνει: 

- Εκτελέσαμε και με το παραπάνω το έργο “Αποκατάσταση τομών της ΔΕΥΑΗ σε δρόμους και πλατείες της πόλης”. (Γίνονται οι επιμετρήσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή μας).

- Εγκαταστήσαμε νέο ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) στο πάρκινγκ και εγκαταστήσαμε αναβαθμισμένο πρόγραμμα κίνησης των αυτοκινήτων. Επίσης, εγκαταστήσαμε μηχάνημα χρήσης πιστωτικών – χρεωστικών καρτών. 

- Ξεκινήσαμε τη μελέτη και κατόπιν την εκτέλεση του έργου για τη διαγράμμιση του πάρκινγκ. Ξεκινήσαμε εργασίες για την  ευταξία και το ευπρεπισμό του πάρκινγκ. (Οι εργασίες σήμερα συνεχίζονται. Στο πλαίσιο αυτό συμμετείχαμε και στην πανελλήνια κίνηση Let's do it Greece και σε συνεργασία με το Δίκτυο Εθελοντών του Δήμου, την εταιρία “Οικοτεχνική” και άλλων εθελοντών δυτεύσαμε τα πρανή του πάρκινγκ τα οποία καθαρίσαμε).

- Προκηρύξαμε και επαναπροκηρύξαμε το διαγωνισμό για τη νυχτερινή φύλαξη του πάρκινγκ,. - Παρατείναμε την υπάρχουσα σύμβαση. Ο διαγωνισμός τελεσφόρησε με καλύτερες προϋποθέσεις για τη φύλαξη του πάρκινγκ και από την 1η Μαρτίου 2015, η εταιρία “Smaragdis Security” έχει αναλάβει τη φύλαξη αυτή.

- Προκηρύξαμε το νέο διαγωνισμό για τον Τεχνικό Ασφαλείας και το έργο, από τον Φεβρουάριο, έχει αναλάβει, με συμφερότερους όρους, η εταιρία “Ergoprolipsis”.

- Εγκρίναμε τον προϋπολογισμό για το 2015, με πιο εμπεριστατωμένα και τεχνοκρατικά κριτήρια.

- Δημιουργήσαμε νέο λογαριασμό όψεως ύψους περίπου 63 χιλιάδων ευρώ, αποκλειστικά για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, εναρμονιζόμενοι σε νέες διατάξεις του σχετικού νόμου.
 
- Ρυθμίσαμε παλαιές οφειλές επιχειρήσεων που ενοικιάζουν ακίνητά μας (όπως η εταιρία μαρμάρων Γωνιανάκης (περίπου 46.000 ευρώ)  και η εταιρία τουριστικών λεωφορείων “Union”- Χιωτάκης (περίπου 41.000 ευρώ)).

- Προχωρούμε καθημερινά σε παρεμβάσεις τεχνικής φύσεως, όπου μας ζητηθεί. (Εκτός των μικρών θεμάτων καθημερινότητας πρόσφατα (17/2/2015) καλύψαμε τη δαπάνη για την αγορά των μαρμάρων που αντικαταστάθηκαν στο νέο κτήριο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης). Ανταποκριθήκαμε στο αίτημα αγοράς χρωμάτων για επεμβάσεις συντήρησης και ευπρεπισμού στην πόλη από το Δίκτυο Εθελοντών. Ανταποκριθήκαμε επίσης  σε αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας για την αγορά υλικών. 

- Επαναδρομολογήσαμε το θέμα της έκδοσης άδειας για την  κατασκευή και λειτουργία σύγχρονου αναψυκτηρίου στο χώρο του πάρκινγκ, το 2016. Ένα θέμα που είχε εκκινήσει η προηγούμενη διοίκηση και επαναφέραμε, προκειμένου να αυξήσουμε τα έσοδα της εταιρίας.  

- Εισπράξαμε το μίσθωμα και υπογράψαμε το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό με τους Τουριστικούς Πράκτορες για τη στάθμευση των λεωφορείων στο χώρο ιδιοκτησίας μας απέναντι από το αεροδρόμιο. (7.500,00 ευρώ)

-Εισπράξαμε τον πρώτο από τους τρεις λογαριασμούς για τρία έργα που η ΔΕΠΑΝΑΛ εκπόνησε για λογαριασμό του Δήμου. Τα έργα της είχαν ανατεθεί κατά τη θητεία της προηγούμενης διοίκησης. Το ποσό που έχουμε εισπράξει ανέρχεται στα 31 χιλιάδες ευρώ. Εκκρεμεί η πληρωμή των άλλων δύο λογαριασμών για τα συγκεκριμένα έργα. 

- Καθιερώσαμε την ενημέρωση  του  γραφείου του Δημάρχου για τις αποφάσεις που παίρνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

- Καθαρίσαμε και ευπρεπίσαμε εν πολλοίς τον περιβάλλοντα χώρο των γραφείων της εταιρείας. Το έργο αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τον ιδανικότερο, κατά την άποψή μας, ευπρεπισμό.

-Συνάψαμε συμφωνία με Νομικό Σύμβουλο, προκειμένου να αντιμετωπίζονται ορθά τα καθημερινά νομικά θέματα που ενσκήπτουν. Πρόθεσή μας είναι η συμφωνία και με Τεχνικό Σύμβουλο, η ανάγκη του οποίου είναι επίσης απαραίτητη για την αντιμετώπιση των καθημερινών τεχνικών θεμάτων. 

-Ανανεώσαμε τη συμφωνία με τον οικονομικό μας σύμβουλο για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λογιστική κάλυψη της εταιρίας.

- Μετατρέψαμε όλα των μισθωτηρίων του πάρκινγκ σε ετήσια και θέσαμε συμφερότερους όρους για την εταιρία.

- Κάνουμε διαχείριση του λειτουργικού κόστους με περιορισμό και εξορθολογισμό δαπανών της εταιρίας και ταυτόχρονη ενίσχυση των εσόδων. 

Επίσης, σας υποβάλλω τους στόχους της εταιρίας για το μέλλον. Πεποίθησή μας είναι πως ό,τι έχουμε κάνει και ό,τι στοχεύουμε να κάνουμε αποσκοπεί στην απόδοση κερδών προς την κοινωνία του Ηρακλείου, προκειμένου αυτό να συμβάλλει στην περαιτέρω ανύψωση του βιοτικού της επιπέδου. Ορίστε και τι σκοπεύουμε να κάνουμε:  

1. Συνέχιση του έργου καθαρισμού, ευταξίας και ευπρεπισμού του χώρου της εταιρίας και του πάρκινγκ. 

2. Συγκρότηση αυτοτελούς λογιστηρίου. 

3. Διάθεση κερδών είτε στο Δήμο, είτε σε έργα προς όφελος του δημότη.

4. Διάθεση κερδών σε επενδυτικά προγράμματα.

5. Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής φύλαξης στο χώρο της εταιρίας και του πάρκινγκ. 

6. Διευθέτηση τρόπου αποζημιώσεων ιδιοκτητών αυτοκινήτων που υπόκεινται σε ζημιές στο πάρκινγκ.

7. Δημιουργία και ενημέρωση ιστοσελίδας.

8. Αναβάθμιση του ρόλου της εταιρίας ως εταιρίας real estate με σύγχρονα τεχνοκρατικά μέσα. 

9. Κατασκευή κτηρίου αναψυκτηρίου και συστέγασης γραφείων ενοικίασης αυτοκινήτων στο χώρο του πάρκινγκ. 

10. Κατασκευή πλυντηρίου αυτοκινήτων όπως προβλέπεται και από το καταστατικό της εταιρίας.

11.  Εκμίσθωση μέρους του πάρκινγκ είτε στην Πολιτική Αεροπορία,  στους Τουριστικούς Πράκτορες για την στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων, είτε σε ενδιαφερόμενες εταιρίες.

12. Αξιοποίηση και εκμίσθωση των δύο  “ανενεργών” ακινήτων.

13. Συμμετοχή της εταιρίας σε όλους τους διαγωνισμούς ανάληψης έργων στους οποίους έχουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε. 

14. Μίσθωση πτυχίου Μηχανολόγου για να μπορούμε να συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς στους οποίους απαιτούνται ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες.

Όσον αφορά στην προφορική ερώτηση του κυρίου Λυγερού, ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ είπε:

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι,

Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ, αποτελεί μονομετοχική δημοτική επιχείρηση του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, της οποίας η λειτουργία διέπεται αποκλειστικά από το άρθρο αυτό, και κατά τους ορισμούς του  από το νόμο 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών.

Στον προαναφερόμενο νόμο αναφέρονται αναλυτικά τόσο οι προς δημοσίευση πράξεις, όσο και ο τρόπος δημοσίευσής τους.

Οπότε, όσον αφορά την υποχρέωση της ΔΕΠΑΝΑΛ για δημοσίευση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ , όπως ήδη έχω ενημερώσει  και προσωπικά τον κύριο Λυγερό, η εταιρεία δεν ανήκει στα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται ο νόμος 3861/2010, καθώς δεν ασκεί δημόσια εξουσία. Εξάλλου, δεν περιέχεται στο μητρώο  φορέων άσκησης δημόσιας εξουσίας και δεν την αφορούν οι χαρακτηριζόμενες ως προς ανάρτηση πράξεις που προβλέπει ο εν λόγω νόμος.  Όμως, εφαρμόζει με ακρίβεια τις διατάξεις για την δημοσίευση των πράξεων που ορίζονται στον νόμο 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, ο οποίος, όπως προείπα, διέπει τη λειτουργία της και συγκεκριμένα με δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στα τεύχη ανωνύμων εταιρειών και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το γνωστό ΓΕΜΗ.

Όσον αφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση απευθείας ανάθεσης έργου από ΟΤΑ, όπως ήδη έχω ενημερώσει επίσης τον κύριο Λυγερό, αυτή η σύμβαση δημοσιεύεται από το αντισυμβαλλόμενο νομικό πρόσωπο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έτσι δεν τίθεται κανένα θέμα νομικής φύσεως, αφού η υποχρέωση για δημοσίευση υπάρχει σε ένα από τα δύο συμβαλλόμενα πρόσωπα...

Επίσης η ΔΕΠΑΝΑΛ, εκτός από τις δημοσιεύσεις τις οποίες κάνει εφαρμόζοντας τις διατάξεις του νόμου, δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, τους ισολογισμούς της και γενικότερα όλα τα θέματα τα οποία την αφορούν, έτσι ώστε η λειτουργία της να είναι απολύτως διαφανής και να μην υπάρχει η παραμικρή υπόνοια για αυτήν. Θα πρέπει να γνωρίζει το Σώμα ό,τι όλες οι παρατάξεις, πλην της Αγωνιστικής Συσπείρωσης και της Άμεσης Δημοκρατίας εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. της εταιρίας λαμβάνουν γνώση επί όλων των θεμάτων και ψηφίζουν για αυτά.
 
Εν πάση περιπτώσει, η ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν είναι ένα θέμα το οποίο έχει διαφύγει της προσοχής μας και το εξετάζουμε, κυρίως επειδή υπολογίζουμε πως θα δώσει στην εταιρεία τη δυνατότητα για την επίτευξη καλύτερων και αποδοτικότερων συμφωνιών. 

Όσον αφορά το συγκεκριμένο γεγονός της μη δημοσίευσης των απόψεων των ορκωτών λογιστών κάτω από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς -  όπως ως νέος Πρόεδρος ενημερώθηκα- η εν λόγω δημοσίευση δεν γίνεται από εμάς, αλλά από τη Διεύθυνση Εμπορίου, η οποία δημοσιεύει τα έγγραφα τα οποία της δίνουμε. Η ΔΕΠΑΝΑΛ, αν και παρέδωσε προς δημοσίευση στη Διεύθυνση Εμπορίου τόσο τους ισολογισμούς της, όσο και τις γνωμοδοτήσεις των ορκωτών ελεγκτών, η ίδια δεν δημοσίευσε τις γνώμες των ορκωτών ίσως επειδή - όπως επίσης πληροφορήθηκα - δεν απαιτείται από το νόμο η δημοσίευσή τους.

Όσον αφορά για το ερώτημα γιατί δεν μπήκε επιτροπή ελέγχου στη ΔΕΠΑΝΑΛ, έχω να πω πως όταν αναλάβαμε υπέγραψα με τον απελθόντα Πρόεδρο, πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής. Από τα στοιχεία που μου δόθηκαν, διαπίστωσα ό,τι η ΔΕΠΑΝΑΛ είναι μία επικερδής και υγιής επιχείρηση, η οποία βγάζει τα κέρδη της λειτουργώντας κατά  τους σκοπούς της.  Ακόμη, από τα όσα μέχρι σήμερα γνωρίζω, είναι μία από τις πολύ λίγες υγιείς δημοτικές επιχειρήσεις πανελλαδικά. Ως εκ τούτου δεν μου είναι κατανοητή η σκοπιμότητα ενός ελέγχου τόσο επί της ουσίας, όσο και από πολιτικής άποψης. Ο έλεγχος έγινε από εμάς στα στοιχεία που, όπως είπα, μας παραδόθηκαν και δεν διαπιστώσαμε κάτι που να μας βάλει σε υποψίες…

Ως νέα διοίκηση, συνεχίζουμε τα καλά που άφησαν οι προκάτοχοί μας και προσανατολιζόμαστε σε αποφάσεις που θα κάνουν τη ΔΕΠΑΝΑΛ ακόμη πιο αποτελεσματική προς όφελος του Ηρακλείου και των ανθρώπων του.

Σας ευχαριστώ πολύ”.

Share on Facebook
Please reload

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Ιωάννη Προκοπίδη, Ν. Αλικαρνασσός

71601 Ηράκλειο Κρήτης

Tηλ.: 2810229479 | 2810390177

Fax: 2810244769

Email: info@depanal.gr

  • Wix Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • Wix Twitter page

© Designed by Digital Village 2019