<<ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ>> (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια “Φωτοτυπικού υλικού (Α3,Α4)” προϋπολογισμού δαπάνης 2.715,60€ με το Φ.Π.Α. 24%. Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., σε αυτόν που θα προσκομίσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος, εφόσον πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προδιαγράφονται στην παρούσα. Η Μελέτη της παραπάνω σύμβασης προμήθειας αποτελείται από την παρούσα Προκήρυξη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς.

12.04.2018

Share on Facebook
Please reload