<<ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ>> (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια “Γραφικής ύλης ”προϋπολογισμού δαπάνης 3.993,42€ με το Φ.Π.Α. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., σε αυτόν που θα προσκομίσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος, εφόσον πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προδιαγράφονται στην παρούσα.

12.04.2018

Share on Facebook
Please reload