ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την κατάρτιση ενδιαφερομένων Μελετητών Δημοσίων Έργων σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.) προκειμένου να καταρτίσει τον κατάλογο ενδιαφερόμενων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων του έτους 2018 της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για απευθείας ανάθεση μέσω δημόσιας ηλεκτρονική κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στις παρακάτω κατηγορίες:

09.02.2018

Share on Facebook
Please reload