ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την υπηρεσία, «Υπηρεσία απομαγνητοφώνησης, πολυγράφησης κ.λ.π. των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» για το έτος 2020, ενδεικτικού προϋπολογισμού πενήντα (50,00€) ευρώ ανά ώρα συνεδρίασης (πλέον του ΦΠΑ 24%),

17.12.2019

Share on Facebook
Please reload