Είδη για υγιεινή και ασφάλεια χώρων WC των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια «Είδη για υγιεινή και ασφάλεια χώρων WC των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια «Είδη για υγιεινή και ασφάλεια χώρων WC των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ», ενδεικτικού προϋπολογισμού μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των  15.000,00€ (πλέον του ΦΠΑ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 13.12.2021 και ώρα 14:00, στο Πρωτόκολλο  της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα και Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ