Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και αναλωσίμων

Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης) και αναλωσίμων

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης) και αναλωσίμων» για την κάλυψη αναγκών της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των  19.650,00€, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),  και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 07.11.2023 και ώρα 14:00, στο Πρωτόκολλο  της «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», Διεύθυνση Πλαστήρα και Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου), 3ος όροφος.  Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. Πληροφορίες  δίνονται από το γραφείο της Δ/νσης Διοικητικού & Οικονομικού της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. στο τηλ.: 2814408035, 2814408000 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ