Παροχή υπηρεσιών εστίασης και συντήρησης εξοπλισμού καταστήματος καφέ Μαρίνα.

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, παροχής υπηρεσιών εστίασης (παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας) και συντήρησης εξοπλισμού του καταστήματος καφέ Μαρίνα της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την υπηρεσία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ ΜΑΡΙΝΑ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ ».
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υπηρεσία ανέρχεται μέχρι του ποσού των 192.548,40€ (πλέον Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.depanal.gr. Πληροφορίες στα τηλ. 2814408035 και 2814408000 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η προκήρυξη αναρτήθηκε στη διαύγεια με ΑΔΑ: 66Ε646ΜΓΒΗ-ΓΗΟ και η προκήρυξη με την αναλυτική διακήρυξη αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22PROC011087905.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως την Πέμπτη 25.08.2022 και ώρα 14:30.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ