Παροχή υπηρεσιών εστίασης και συντήρησης εξοπλισμού του καταστήματος ΜΑΡΙΝΑ της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών εστίασης (παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας) και συντήρησης εξοπλισμού του καταστήματος ΜΑΡΙΝΑ της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την υπηρεσία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΑ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ», με αρ. πρωτ. 1973/22.08.2023 και Συστημικό Αριθμό 211183. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 208.965,60€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) για διάρκεια δώδεκα (12) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.depanal.gr. Πληροφορίες στα τηλ. 2814408035 και 2814408000 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η προκήρυξη και η αναλυτική διακήρυξη αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 23PROC013284662 2023-08-22

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως την Πέμπτη 07.09.2023 και ώρα 15:00

Διακήρυξη διαγωνισμού
Προκήρυξη διαγωνισμού
ΕΕΕΣ (σε xml)
ΕΕΕΣ (σε pdf)