Παροχή υπηρεσιών εστίασης στο υποκατάστημα Δημοτική Ακτή Καρτερού

Παροχή υπηρεσιών εστίασης (παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας) στο υποκατάστημα Δημοτική Ακτή Καρτερού

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την υπηρεσία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ», με αρ. πρωτ. 1150/29.04.2024 και Συστημικό Αριθμό 349840 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 133.995,75€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) για διάρκεια πέντε  (5) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.depanal.gr. Πληροφορίες στα τηλ. 2814408035 και 2814408000 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η προκήρυξη και η αναλυτική διακήρυξη αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:24PROC014689673 2024-04-20Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως την Τετάρτη 15.05.2024 και ώρα 15:00
Προκήρυξη διαγωνισμού
Διακήρυξη διαγωνισμού
ΕΕΕΣ (σε xml)
ΕΕΕΣ (σε pdf)