Παροχή υπηρεσιών για την Ναυαγοσωστική κάλυψη της δημοτικής παραλίας Καρτερού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση Ναυαγοσωστικής κάλυψης της δημοτικής παραλίας Καρτερού

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το διακριτικό τίτλο « ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την υπηρεσία « Ναυαγοσωστική κάλυψη της δημοτικής παραλίας Καρτερού », και για τη θερινή περίοδο του έτους 2023 και συγκεκριμένα τους μήνες Ιούνιο έως Σεπτέμβριο 2023, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 17.600,00€, (πλέον του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις

 Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 04.05.2023 και ώρα 14:00 , στο Πρωτόκολλο  της «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», Διεύθυνση Πλαστήρα και Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου), 3ος όροφος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ