Παροχή υπηρεσιών για την Ναυαγοσωστική κάλυψη της δημοτικής παραλίας Καρτερού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση Ναυαγοσωστικής κάλυψης της δημοτικής παραλίας Καρτερού

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστική κάλυψη της δημοτικής παραλίας Καρτερού», για τη θερινή περίοδο του έτους 2024 και συγκεκριμένα τους μήνες Ιούνιο έως Σεπτέμβριο 2024, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.000,00€, (πλέον του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 17.04.2024 και ώρα 14:00, στο Πρωτόκολλο της «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», Διεύθυνση Πλαστήρα και Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου), 3ος όροφος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ