Παροχή υπηρεσιών για των καθαρισμό Δημοτικής Παραλίας Καρτερού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την υπηρεσία «Καθαρισμός δημοτικής παραλίας Καρτερού»

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την υπηρεσία «Καθαρισμός δημοτικής παραλίας Καρτερού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.400,00€ (πλέον του ΦΠΑ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 12.04.2024 και ώρα 14:00, στο Πρωτόκολλο  της «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», Διεύθυνση Πλαστήρα και Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ