Παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ για τις ανάγκες των τεχνικών, κατασκευαστικών και έργων συντήρησης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την «Παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ για τις ανάγκες των τεχνικών, κατασκευαστικών και έργων συντήρησης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία  ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την « Παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ   για τις ανάγκες των τεχνικών, κατασκευαστικών και έργων συντήρησης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. », ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.400,00€  (πλέον του ΦΠΑ 24%), και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς φυσικά πρόσωπα, να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις.

Προσφορές γίνονται δεκτές  μέχρι και την Τετάρτη 15/12/2021 και ώρα 14 :00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ