Παροχή υπηρεσιών Υπαλλήλων Διαφόρων Ειδικοτήτων

Παροχή υπηρεσιών «Υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων Κατασκευών και Αυτεπιστασίας (Δ.Τ.Ε.) της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την υπηρεσία: Παροχή υπηρεσιών «Υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων Κατασκευών και Αυτεπιστασίας (Δ.Τ.Ε.) της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ» για διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, με αρ. πρωτ. 2901/12.12.2023 και Συστημικό Αριθμό 248372. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 191.216,76€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) για διάρκεια δώδεκα (12) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.depanal.gr. Πληροφορίες στα τηλ. 2814408035 και 2814408000 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η προκήρυξη και η αναλυτική διακήρυξη αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 23PROC013942008 2023-12-12

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως την Τρίτη 02.01.2024 και ώρα 15:00
Διακήρυξη διαγωνισμού
Προκήρυξη διαγωνισμού
ΕΕΕΣ (σε xml)
ΕΕΕΣ (σε pdf)