Παροχή υπηρεσιών υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικού και Οικονομικού

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την υπηρεσία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΔΟ) ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την υπηρεσία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΔΟ) ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», με αρ. πρωτ. 752/29.03.2023 και Συστημικό Αριθμό 183103.  
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 117.504,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) για διάρκεια δώδεκα (12) μηνών.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως την Πέμπτη 13.04.2023 και ώρα 14:00.
Διακήρυξη διαγωνισμού
Προκήρυξη διαγωνισμού
ΕΕΕΣ (σε xml)
ΕΕΕΣ (σε pdf)
Ειδικές Τεχνικές Απαιτήσεις Χρήσης ΕΣΗΔΗΣ
Οδηγίες Καταχώρισης Αιτήματος Υποστήριξης
Οδηγίες Ορθής Κατάρτισης Ηλεκτρονικής Προσφοράς