Παροχή υπηρεσιών υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες της καλλιτεχνικής διεύθυνσης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες της καλλιτεχνικής διεύθυνσης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την υπηρεσία: παροχή υπηρεσιών « Υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες της καλλιτεχνικής διεύθυνσης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», με αρ. πρωτ. 1420/30.05.2023 και Συστημικό Αριθμό 183794. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 97.176,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) για διάρκεια δώδεκα (12) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.depanal.gr. Πληροφορίες στα τηλ. 2814408035 και 2814408000 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η προκήρυξη και η αναλυτική διακήρυξη αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 23PROC012778946 2023-05-30

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως την Παρασκευή 16.06.2023 και ώρα 15:00
Διακήρυξη διαγωνισμού
Προκήρυξη διαγωνισμού
ΕΕΕΣ (σε xml)
ΕΕΕΣ (σε pdf)
Ειδικές Τεχνικές Απαιτήσεις Χρήσης ΕΣΗΔΗΣ
Οδηγίες Καταχώρισης Αιτήματος Υποστήριξης
Οδηγίες Ορθής Κατάρτισης Ηλεκτρονικής Προσφοράς