Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εστίασης στο αναψυκτήριο του πάρκου Γεωργιάδη της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Παροχή υπηρεσιών εστίασης (παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας) στο αναψυκτήριο του πάρκου Γεωργιάδη της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την υπηρεσία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) ΣΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ», με αρ. πρωτ. 1595/05.07.2024 και Συστημικό Αριθμό 353893 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 167.220,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) για διάρκεια δώδεκα  (12) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.depanal.gr. Πληροφορίες στα τηλ. 2814408035 και 2814408000 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η προκήρυξη και η αναλυτική διακήρυξη αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 24PROC015073536 2024-07-05

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως την Δευτέρα 22.07.2024 και ώρα 15:00.
Προκήρυξη διαγωνισμού
ΕΕΕΣ (σε xml)
ΕΕΕΣ (σε pdf)