Προμήθεια ContraBass (Βαθύχορδο) για το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ)

Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την «ΠρομήθειαContraBass (Βαθύχορδο)»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την «Προμήθεια ContraBass (Βαθύχορδο)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.000,00€ (πλέον του ΦΠΑ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους μέχρι την Παρασκευή 02.09.2022 και ώρα 14:30 στο πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ