Προμήθεια λαχανικών, σαλατών, αρωματικών & βοτάνων, φρούτων για τα καταστήματα εστίασης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια: «λαχανικά, σαλάτες, αρωματικά & βότανα, φρούτα για τα καταστήματα εστίασης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε:
Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια «Λαχανικά – σαλάτες – αρωματικά & βότανα - φρούτα για τα καταστήματα εστίασης της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ», ενδεικτικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 30.000,00€ (πλέον του ΦΠΑ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 17.03.2022 και ώρα 14:00, στο Πρωτόκολλο  της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα και Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ