Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εστίασης στο υποκατάστημα Όαση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εστίασης (παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας) στο υποκατάστημα Όαση

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την υπηρεσία  παροχής υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στο υποκατάστημα ΟΑΣΗ της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των  26.860,03€, (πλέον του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις:

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 02.05.2024 και ώρα 13:00, στο Πρωτόκολλο  της «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», Διεύθυνση Πλαστήρα και Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου), 3ος όροφος.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Υπεύθυνη δήλωση 1
Υπεύθυνη δήλωση 2