Ασφαλιστήρια οχημάτων της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή Υπηρεσιών, Ασφαλιστήρια οχημάτων της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία «Πολυμετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτισμού Τουρισμού Ανάπτυξης Ηρακλείου» με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης οδός Ι.Προκοπίδη Ν. Αλικαρνασσό και ΑΦΜ 094258926 ΔΟΥ Ηρακλείου, που εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρό της κα Στυλιανή Καλογεράκη-Αρχοντάκη του Χρήστου, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να ασφαλίσει τα οχήματα που έχει στην κατοχή της και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 26/11/2021 και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ