Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για το έτος 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για το έτος 2021»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την προμήθεια «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για το έτος 2021» για τις ανάγκες των εργαζομένων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κατασκευών & Αυτεπιστασίας της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.375,60€ (πλέον του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 22/10/2021 και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα & Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).