Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στο υποκατάστημα ΚΟΥΜΠΕ

Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την Παροχή Υπηρεσιών εστίασης

Η εταιρεία με την επωνυμία «Πολυμετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτισμού, Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου» και με τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» (ΑΦΜ 094258926 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 117235827000), που εδρεύει στη Νέα Αλικαρνασσό του Ηρακλείου της Κρήτης στην οδό Ιωάννη Προκοπίδη και γραφεία επί της λεωφόρου Νικολάου Πλαστήρα 49, ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την Παροχή Υπηρεσιών εστίασης «Παρασκευή, σερβίρισμα εδεσμάτων και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας στο υποκατάστημα ΚΟΥΜΠΕ» ενδεικτικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) πλέον του ΦΠΑ 24% και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 13.12.2021 και ώρα 14:00, στο Πρωτόκολλο  της «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», Διεύθυνση Πλαστήρα και Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου), Ηράκλειο Κρήτης , ΤΚ71201.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ