Υπηρεσία Απομαγνητοφώνησης, πολυγράφησης συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Υπηρεσία Απομαγνητοφώνησης, πολυγράφησης κλπ των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την: «Υπηρεσία Απομαγνητοφώνησης, πολυγράφησης κλπ των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ», ενδεικτικού προϋπολογισμού σαράντα δύο (42,00€) (πλέον του Φ.Π.Α.) ανά ώρα συνεδρίασης και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 28.03.2022 και ώρα 14:00, στο Πρωτόκολλο  της «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», Πλαστήρα και Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου) ΤΚ 71201, Ηράκλειο Κρήτης.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ