Υπηρεσία υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΤΥ)

Υπηρεσία υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΤΥ) της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 30.000€

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την υπηρεσία «Υπηρεσία υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΤΥ) της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των  30.000,00€, (πλέον του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλ̟π), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 22.08.2023 και ώρα 14:00στο Πρωτόκολλο της «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», Διεύθυνση Πλαστήρα και Ρωμανού(Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου),3ος όροφος. 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Υπεύθυνη δήλωση 1
Υπεύθυνη δήλωση 2