Υπηρεσίες φύλαξης των ανοικτών και στεγασμένων χώρων των εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ).

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, παροχής υπηρεσιών φύλαξης των ανοικτών και στεγασμένων χώρων των εγκαταστάσεων του του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ).

Η ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την υπηρεσία: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΠΣΚΗ)».
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υπηρεσία ανέρχεται μέχρι του ποσού των 190.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) για διάρκεια δυο ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.depanal.gr. Πληροφορίες στα τηλ. 2814408000 και 2814408035 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η προκήρυξη και η αναλυτική διακήρυξη αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22PROC011142801
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως την Δευτέρα  12.09.2022 και ώρα 14:30.

Διευκρίνιση για κόστος δημοσίευσης
Διευκρινίσεις
Διακήρυξη Φύλαξης ΠΣΚΗ
Προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) Φύλαξης ΠΣΚΗ
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
ΕΕΕΣ (σε xml)
ΕΕΕΣ (σε pdf)
Ειδικές Τεχνικές Απαιτήσεις Χρήσης ΕΣΗΔΗΣ
Οδηγίες Καταχώρισης Αιτήματος Υποστήριξης
Οδηγίες Ορθής Κατάρτισης Ηλεκτρονικής Προσφοράς