Υπηρεσίες φύλαξης των χώρων του Πάρκου Γεωργιάδη της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών φύλαξης χώρων του Πάρκου Γεωργιάδη της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Η εταιρεία με την επωνυμία « ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την: «Υπηρεσία φύλαξης των χώρων του πάρκου Γεωργιάδη της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ», ενδεικτικού προϋπολογισμού Είκοσι Τεσσάρων  Χιλιάδων Ευρώ (24.000,00€) (πλέον του Φ.Π.Α.) για δώδεκα (12) μήνες και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 25.11.2022 και ώρα 14:00, στο Πρωτόκολλο της «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», Διεύθυνση: Πλαστήρα και Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου) ΤΚ 71201, Ηράκλειο Κρήτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΗΜΔΗΣ)