Διεύθυνση τεχνικών έργων, κατασκευών και αυτεπιστασίας

Παρακολούθηση, έλεγχος και διοίκηση των τεχνικών έργων της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και υλοποίηση εχνικών κατασκευαστικών έργων δημόσιας και ιδιωτικής φύσης.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων συγκροτείται από το Τμήμα Τεχνικών Έργων – Κατασκευής και το Τμήμα Συντήρησης – Αυτεπιστασίας

Η αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι :

Παρακολούθηση, έλεγχος και διοίκηση των τεχνικών έργων της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Αναλαμβάνει την υλοποίηση των τεχνικών κατασκευαστικών έργων δημόσιας και ιδιωτικής φύσης.

Μέριμνα για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων.

Επίβλεψη της υλοποίησης των τεχνικών έργων της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τα Δημόσια και ιδιωτικά Έργα και η εν γένει διοίκηση και διαχείριση της εκτέλεσης αυτών.

Έχει την ευθύνη συντήρησης της υφιστάμενης περιουσίας της ∆ΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και ειδικότερα των όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Η μέριμνα για την καθαριότητα όλων των υπαίθριων χώρων της εταιρείας.

Η μέριμνα καθαριότητας των γραφείων και αποθηκών της εταιρίας.

Επιμέλεια του πρασίνου της περιοχής ευθύνης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Μέριμνα ασφάλισης  των εγκαταστάσεων.

Ο καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών των εργασιών συντήρησης ή τροποποίησης των μονίμων εγκαταστάσεων.

Ο έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ως προς ζημιές – φθορές – καταπατήσεις, κλπ και μέτρα αποκατάστασης αυτών.

Η μέριμνα γενικά για την συντήρηση ή επισκευή και παρακολούθηση της γενικής κατάστασης των μονίμων εγκαταστάσεων (εξοπλισμός) της εταιρίας.

Έχει την ευθύνη υλοποίησης των μελετών Κτιριακών Έργων, Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών,  που εκτελούνται µε Αυτεπιστασία ή εργολαβίες σε ακίνητα ∆ΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Παρακολουθεί την εκπόνηση μελετών τεχνικών έργων που ανατίθενται σε τρίτους καθώς και την τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των μελετών από ποιοτικής και συμβατικής άποψης.   

Διαχειρίζεται έργα του Δήμου, παρέχοντας υπηρεσίες επιτελικού ή αναπτυξιακού χαρακτήρα ή παρέχοντας τεχνική υποστήριξη σε Δήμους, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Συλλέγει πληροφορίες και ερευνά τις δυνατότητες ένταξης τεχνικών έργων σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Προληπτικός έλεγχος και εύρυθμη λειτουργία των ηλεκτρικών και υδραυλικών / αποχετευτικών & λοιπών εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων της  ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και των καταστημάτων αυτής.