Προμήθεια υφασμάτων τύπου Muslin και ειδικού τροχήλατου κιβωτίου για το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ)

Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την «Προμήθεια υφασμάτων τύπου Muslin και ειδικού τροχήλατου κιβωτίου»

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την «Προμήθεια υφασμάτων τύπου Muslin και ειδικού τροχήλατου κιβωτίου», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.681,40€, (πλέον του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 27.09.2023 και ώρα 15:00, στο Πρωτόκολλο της «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», Διεύθυνση Πλαστήρα και Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου) (3ος όροφος), Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ71201

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Πίνακες συμμόρφωσης
Υπεύθυνη δήλωση