Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια καφέ εσπρέσο για τα καταστήματα εστίασης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Προμήθεια καφέ εσπρέσο για τα καταστήματα εστίασης της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΦΕ ΕΣΠΡΕΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.».

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται μέχρι του ποσού των 119.400,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) για διάρκεια δυο (2) ετών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.depanal.gr. Πληροφορίες στα τηλ. 2814408000 και 2814408035 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η προκήρυξη και η αναλυτική διακήρυξη αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22PROC011640113 2022-11-21

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως την Παρασκευή 09.12.2022 και ώρα 14:00.

Προκήρυξη και διακήρυξη διαγωνισμού
Προκήρυξη διαγωνισμού
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
ΕΕΕΣ (σε xml)
ΕΕΕΣ (σε pdf)
Ειδικές Τεχνικές Απαιτήσεις Χρήσης ΕΣΗΔΗΣ
Οδηγίες Καταχώρισης Αιτήματος Υποστήριξης
Οδηγίες Ορθής Κατάρτισης Ηλεκτρονικής Προσφοράς