ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της συγκριτικής τιμής της προσφοράς προς τη βαθμολογία της βάση κριτηρίων προϋπολογισμού δαπάνης είναι 60.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% για την προμήθεια ενός φορτηγού αυτοκινήτου ...

03.11.2017

Share on Facebook
Please reload