Προμήθεια Εξοπλισμού Επίπλωσης στο χώρο του ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ

01.03.2018

 

 Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 
 [ Β.01-Β.03- ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ / Β.04 -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ] 

 

--------------------

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, προϋπολογισμού δαπάνης 
52.200,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% για την Προμήθεια “Εξοπλισμού Επίπλωσης στο χώρο του 
«ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ»” στην Λεωφ. Ικάρου στη Νέα Αλικαρνασσό. 
Η κατακύρωση της υπηρεσίας   θα γίνει  με απόφαση του  Δ.Σ. της  ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., σε αυτόν που θα 
προσκομίσει την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εφόσον πληρούνται τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που προδιαγράφονται στην παρούσα.

 

----------------------

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη διαδικασία ανάθεσης 

 

------------------------

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 4

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 5

Share on Facebook
Please reload

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Ιωάννη Προκοπίδη, Ν. Αλικαρνασσός

71601 Ηράκλειο Κρήτης

Tηλ.: 2810229479 | 2810390177

Fax: 2810244769

Email: info@depanal.gr

  • Wix Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • Wix Twitter page

© Designed by Digital Village 2019