ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. διακηρύσσει διαγωνισμό απευθείας ανάθεσης με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Συστήματος Προβολής στο ΠΣΚΗ.

07.01.2020

Share on Facebook
Please reload