ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια, «Προμήθεια χρωμάτων και υλικών μονώσεως δωμάτων της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.-Δήμου Ηρακλείου», για το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρείας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.175,70 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις:

17.07.2019

Share on Facebook
Please reload