Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι Θα προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας, κατόπιν συλλογής προφορών, για: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Ηλεκτρολογικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. - Δήμου Ηρακλείου», συνολικού ενδεικτικού κόστους έως 6.000,00€ (πλέον του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις :

18.10.2018

Share on Facebook
Please reload