Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια υλικών, «Προμήθεια Σκυροδέματος κατηγορίας C16/20», ενδεικτικού προϋπολογισμού 17.914,90 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές και παροχές τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις: Ισχύουσες διατάξεις.

02.06.2018

Share on Facebook
Please reload